ماده ۴ قانون ث.ا.خ مصوب ۱۳۸۶ میگوید: موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف ـ کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری (چون کاربرد صنعتی ندارند به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشند)
ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی(چون کاربرد صنعتی ندارند به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشند و از راه های دیگری ثبت و حمایت می شوند)
ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.
د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. 
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. 
فن یا صنعت قبلی: عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و ـ اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.


چه موضوعاتی قابل ثبت نیستند؟

مواردی که در طبیعت وجود دارند. اگر کسی یک ژن جدید یا سیاره ی جدید یا در طبیعت گیاه جدیدی را کشف کرد قابل ثبت نیستند.

تئوری های علمی یا ریاضی قابل ثبت نیستند چون کاربرد صنعتی ندارند.

گونه های گیاهی و حیوانی غیر از میکروبیولوژی (دانشی است که درباره زیر سازواره ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو میکند. جاندارنی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می شوند شامل پروکارپوتها ( باکتری ها) ، ویروس ها و یوکاریوت هایی مانند قارچ و تک سلولی ها یا پروتوزواها می باشد.) قابل ثبت نیستند.

پروسه های بیولوژیک قابل ثبت نیستند. 

بازی های محلی (فوتبال) یا …. قابل ثبت نیستند.

دو نوع سیستم برای نرم افزارهای کامپیوتری داریم بعضی از سیستم های حقوقی ثبت می کنند ولی بعضی به عنوان کپی رایت است

روش های درمان هم قابل ثبت نیست. مگر تولیدات داروی.   
ولی خود روش انجام عمل که عمل چگونه انجام می شود که بیمار کمتر صدمه ببیند یا درد کمتر داشته باشد یا ….. قابل ثبت نیست.