٢٢ نکته کاربردى در خصوص قانون مدنی

 

۱تنها عقدے ڪه مال باید مثلے باشد *قرض* است.
۲تنها عقدے ڪه مال مورد معاملہ باید منفعت باشد اجاره است.

۳-تنها عقدے ڪه هم مے تواند مجهول باشد و هم مردد، جعالہ است.
۴-تنها عقدے ڪه حتما باید معلق باشد *وصیت* است.

۵-تنها عقدے ڪه تابع قانون مدنے نیست و تابع شرایط خودش مے باشد، نڪاح است.
۶-تنها عقد مجانے ڪه نمی توان در آن شرط عوض گذاشت *وقف* است.

۷-تنها جایے ڪه در قانون مدنے لفظ ایقاع رو به ڪار برده است ماده ۱۳۱۲ ق.م است.

۸-تنها عقدے ڪه در پروسہ تشڪیل عقد اگر طرف سفیہ شود عقد به قوت خود باقے مے ماند *هبه* است.
۹-تنها عقدے ڪه هدف اصلے و اولیہ آن امانت است ودیعہ مے باشد.

۱۰-تنها عقدے ڪه قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد بیع مے باشد.
۱۱-تنها عقدے ڪه خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد بیع است.

۱۲-تنها عقدے ڪه تملڪ براے بعد از فوت شخص مے باشد وصیت است 

۱۳-تنها قراردادے ڪه در قانون مدنے قراردادے ایجاد نمے ڪند ولے یڪ قرار داد دیگر را برهم مے زند اقالہ است.
۱۵-تنها عقد تملیڪی ڪه قرارداد عمومے بیع را ندارد اقالہ است.

۱۶-تنها عقد فضولے ڪه باطل مے باشد وصیت فضولے است.

۱۷-تنها مالے ڪه امین در آن ضامن تلقے مے شود، طلا و نقره در عاریہ است.

۱۸-تنها سندے ڪه در دفترخانہ تنظیم مے شود اما رسمے نیست، گواهی امضاء مے باشد.

۱۹-تنها ایقاعے ڪه در ق.م با اراده موقع براے دیگرے تڪلیف ایجاد مے ڪند و قابل رد هم نیست *وصایت عهدے* است ماده ۸۴۰ق.م

۲۰-تنها عقد سه اراده اے حوالہ است.

۲۱-تنها موردے ڪه ابعد، اقرب را از ارث محروم می ڪند ماده ۸۶۳ ق.م پسرعموے ابوینی ، عموے ابی را از ارث محروم می ڪند .

۲۲-تنها عقدے ڪه خیار شرط و شرط فاسخ و اقالہ آن غیرنافذ است ؛ ضمان تضامنی می باشد.