حد نصاب پرونده های وکالتی کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری زنجان در دعاوی مالی ١۵٠ میلیون تومان تعیین شد

در راستای مصوبه هیأت عمومی اسکودا در همایش  مرداد ماه تهران و همچنین برابر مصوبه مورخ ۱۳/۶/۹۶ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان حد نصاب پرونده های وکالتی  کارآموزان وکالت عضو این کانون در دعاوی مالی بمیزان ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شد.