توکلی، سخنگوی سازمان سنجش: 
کارنامه نهایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فردا از طریق سایت اینترنتی www. sanjesh .org منتشر می‌شود.
پذیرفته شدگان باید در یکی از روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵شهریور با همراه داشتن مدارک به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه ۱۴ و ۱۵شهریور با همراه داشتن مدارک به واحد محل قبولی مراجعه کنند.