نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه،
نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵

چکیده: 
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.» 

سؤال: 
آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟ (کانال شبکه حقوق).  

پاسخ:
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد.