آزمون وکالت ۹۶

برای شرکت در آزمون های حرفه ای آزمون وکالت ۹۶ با شماره های انتهای صفحه تماس بگیرید.

چکیده: 
اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تأدیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجود ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ 
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۷۲

✅رای بدوی

در این پرونده آقایان ن. و الف.ح. به‌طرفیت ر.س. دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خوانده را به #خسارت_تأخیر_تأدیه (فعلاً مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال) را درخواست کرده و مشعر بر صورت‌جلسه و دادخواست و لایحه واصله بدین توضیح است که در برهه‌ای خوانده به‌عنوان شریک و پیمانکار و خواهان‌ هم به‌عنوان مالکین طی قراردادی اقدام به تخریب و نوسازی در ملک خواهان به عمل می‌آید که منجر به احداث ۴ طبقه تک واحدی در ملک خواهان می‌شود و طی تقسیم خواهان مالک دو احد و خوانده هم مالک دو احد دیگر از مستحدثات می‌شود و خوانده سهم خود و دو احد را به غیر واگذار می‌کند و خواهان‌ها هم در دو احد خود مستقر می‌شوند که بدین نحو قرارداد مشارکت به سرانجام می‌رسد و مدتی بعد در ملک هم‌جوار اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و در مرحله گودبرداری ملک خواهان‌ها خسارت می‌بیند و خواهان‌ها به سبب اینکه ملک توسط خوانده مطابق مقررات ساخته نشده است به شعبه محترم حقوقی ۴۱ مراجعه و از شریک سازنده مطالبه خسارت می‌کنند که منجر به صدور گزارش اصلاحی به شماره دادنامه ۱۵۷-۵/۳/۹۲ می‌گردد و در دعوی حاضر خسارت تأخیر تأدیه مربوط به #گزارش_اصلاحی را از این دادگاه درخواست کرده است وکیل خوانده نیز به شرح وارده به شماره ۴۳۲۸-۳۰/۱۰/۹۲ لایحه‌ای داده است که ضمیمه است و دفاعاً اعلام کرده که مطالبه خسارت تأخیر مطابق مقررات و قانونی نمی‌باشد. دادگاه با عنایت به موارد مذکور: اولاً خواهان مدعی شده که تخریب و یا خسارت وارده به وی ناشی از اقدامات احداثی در ملک هم‌جوار نیست بلکه ناشی از قصور شریک سازنده و خوانده است و حسب اظهارات خود شکایتی هم بر علیه عامل گودبرداری در ملک هم‌جوار به عمل نیاورده و به عبارتی قصور یا عدم قصور وی در محکمه‌ای ثابت نشده است تا ادعای مطروحه مؤثر در اقدامات خوانده و شریک سازنده مسبوق باشد. ثانیاً: متداعیین اختلاف خود را در قالب گزارش اصلاحی و به شماره دادنامه ۱۵۷-۵/۳/۹۲ ختم کرده‌اند و طرفین متعهد به اعمال اقداماتی می‌باشند دایر مدار اختلاف متداعیین مقید به همان گزارش اصلاحی است و حسب ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی صادر نخواهد شد ثالثاً: خواسته خواهان از منطوق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده نشده قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 ✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ آقای س.ح. ۲ـ آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۱۰۱۳ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن خواسته تجدیدنظرخواهان به خواسته خسارت تأخیر تأدیه منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است../ت
مستشاران شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

جهت عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی حسن زاده از طریق تلفن همراه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://telegram.me/vakilrahnama1

 

راهنما :

جهت عضویت ابتدا نرم افزار تلگرام را بر روی کامپیوتر یا گوشی خود نصب نمایید

سپس از روی گوشی یا کامپیوتر خود نسبت به کلیک کردن بر روی لینک اقدام نمایید

و پس از ورود به کانال گروه آموزشی حسن زاده بر روی  Join  کلیک نمایید.

 

 

در موارد خاص می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس