ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.


آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . . مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه

ماده – ۱ واژه ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردند :
– ۱ هيات : هيات اجرايي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
– ۲ مركز : مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
– ۳ ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .
الف – تشكيلات :
ماده – ۲ به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خطمشي اجراي ماده ۱۸۷ هياتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيات ) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا ، كارشناسان ، معاون آموزش ، تحقيقات و دبير هيات مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي ۹ به بالامي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد . جلسات هيات حداقل با حضور پنج عضورسميت داشته و راي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيات اداري بوده و با راي اكثريت كه رييس هيات با آن موافق باشد قابل عدول است .
وظايف هيات مذكور به شرح ذيل مي باشد :
الف : تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هرسال .
ب – اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و تعيين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه كارشناسي و تاييدصلاحيت پس از بررسي توسط مركز .
ج – نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه .
د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين نامه .
ه ‘ – بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف درخصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي ربط كه راسا يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات ، محاكم دادگستريها صورت مي گيرد .
ز – انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا بوده و داراي حداقل ۱۰ سال سابقه كار قضايي مي باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت ۲ سال .
و – تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين نامه و قوانين و مقررات موجود .
ماده – ۳ انجام امور مربوط به اجراي ماده ۱۸۷ به مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه كه زيرمجموعه معاونت قضايي قوه قضاييه مي باشد محول مي گردد كه طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد .
ماده – ۴ « مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه » جهت اجراي آيين نامه مربوطه و تصميمات هيات در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز وعضو هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه تشكيل مي گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است :
الف – انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال .
ب – برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان .
ج – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي وتحقيق درخصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا پايه ۲ كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي باشند .
د – شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
ه ‘ – بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيات علمي دانشگاه مي باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي .
و – نظارت وارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان .
ز – انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ وكارشناسي .
ح – برگزاري مراسم تحليف ، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت و كارشناسي .
تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم واعلام نظر ، به هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) اعلام نمايد .
ب – شرايط متقاضيان :
ماده – ۵ متقاضيان اخذ مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايطذيل باشند :
الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا .
ج : داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي ( درحالت اخير ، به شرط ارزشيابي رسمي ) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت ودر رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي .
د – انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان .
ه ـ – عدم سوء پيشينه موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
و – عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تاييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق .
ز – عدم اشتغال اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني در وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات وشركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي ووكالت موضوع اين آيين نامه اشتغال دارد . ( براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي ) .
ح : نداشتن سوء شهرت .
ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي .
ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري ويا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي .
تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند « ز » مستثني مي باشد .
ج – مدارك و نحوه درخواست :
ماده – ۶ در هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي شود . متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل وبا درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند .
الف – مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي .
ب – محل اقامت و نشاني پستي .
ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي .
د – تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ، وكالت و ياكارشناسي .
ماده – ۷ درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد :
الف – يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه .
ب – ۶ قطعه عكس ۴‚۳
ج – گواهي مدارك تحصيلي
د – گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي ، وكالت ويا كارشناسي مناسب معرفي كند .
ه ـ – گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال .
د – نحوه رسيدگي ، انتخاب و آموزش .
ماده – ۸ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در « مركز » ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود ، مركز مذكور ، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته واز موسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه يا افرادي كه هيات تعيين مي كند تسليم مي نمايد .
ماده – ۹ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان مي تواند انجام اقداماتي در رابطه بابررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد . هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركزاعلام نمايد .
ماده – ۱۰ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد . زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد .
تبصره – ۱ اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق و ساير رشته هاي كارشناسي دررشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يادروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد .
تبصره – ۲ « داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق ، فقه ومباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند ازشركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اعطامي شود . » همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي ۵ سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج درماده ۵ باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه ۱ مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي شود ولي به مدت ۲ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي باشند .
تبصره – ۳ كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با دارا بودن سابقه خدمتي حداقل ۱۵ سال و در صورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ( ۲ ) اعطا مي شود . ولي براي مدت ۳ سال از انجام امر وكالت ومشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي باشند .
تبصره – ۴ كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي ۲۰ سال و درصورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر درصورت تاييد صلاحيت علمي ، اخلاقي و تجربه آنهاتوسط سازمان مذكور جهت پذيرش دررشته هاي امور ثبتي ، نقشه برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي شود .
تبصره – ۵ – ۳۰% از پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان ( ۲۵% ) و بالا و بستگان درجه اول شهدا ، مفقودين و جانبازان ( ۵۰% به بالا ) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند ) اختصاص مي يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد » .
ماده – ۱۱ مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از :
متون فقه در حد تحريرالوسيله ، آيين دادرسي كيفري و مدني ، حقوق مدني و امور حسبي ، حقوق تجارت ، حقوق جزاي عمومي ، اختصاصي و حقوق ثبت .
ماده – ۱۲ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از :
الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا .
ب – قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي .
ماده – ۱۳ از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط هيات يا اشخاصي كه هيات تعيين مي كندمصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
تبصره – افرادي كه اسامي آنهابه عنوان ذخيره اعلام مي گردد بايد در آزمون مجددي كه ازطرف هيات اعلام مي شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنهامصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
ماده – ۱۴ چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس ازقبولي در آزمون كتبي را هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي كند .
ماده – ۱۵ مركزاسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيات محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد . تاباتوجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه وامضاء آن اقدام نمايند .
ماده – ۱۶ اعتبار پروانه مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه ، مفاصاحساب مالياتي خود را ارايه نمايند وتمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند . در صورت عدم تمديد پروانه ، وكالت اين افراد در هيچ يك ازمراجع ذي صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد . همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد .
ماده – ۱۷ متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت ۶ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي كنند . مركز مي تواند انجام اقداماتي را دررابطه با كارآموزي پذيرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش دراستانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند .
تبصره – ۱ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت ، تجديد خواهد شد .
تبصره – ۲ پذيرفته شدگاني كه حداقل ۶ ماه سابقه كار قضايي متوالي به تاييد مراجع مربوطداشته باشند و نيز اعضاء رسمي هياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنهاگذشته باشد ، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي شود .
تبصره – ۳ معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها و موسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تاييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي باشند و به آنهاپروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت داده مي شود . )
ماده – ۱۸ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه مي تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي ، ستادي وسازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد ، مراجع مربوطه مكلف هستنداقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند .
ماده – ۱۹ پذيرفته شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيات موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزي نمايد . در رشته هاي جديد كارشناسي ، شخص پذيرفته شده ازكارآموزي معاف خواهد بود ، مگر آن كه هيات مذكور در ماده ۲ ترتيب ديگري را مقرر نمايد .
ماده – ۲۰ پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيات يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه وصورتجلسه مربوطه را امضا مي نمايد .
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد :
بسم الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي خواهم به شغل ( مشاوره حقوقي و وكالت ) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضايي ، اداري ، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي ، كينه توزي ، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده ومدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
بسم الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي رادرآن دخالت ندهم ونظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم وذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
ماده – ۲۱ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفردا يا مشتركا اقدام به تشكيل موسسه مي نمايند . دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام نمايند ، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيات مذكور در ماده ( ۲ ) اين مدت را حداكثربراي يك بار به مدت ۶ ماه ديگر تمديد نمايد . در صورتي كه موسسه توسط چندنفر تاسيس شودلازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير موسسه حقوقي معرفي تا مسووليت امور موسسه به عهده او باشد .
تبصره – ۱ ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد واملاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تاسيس موسسه براي آن محل صادر شده است .
تبصره – ۲ ثبت موسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تاسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود ، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد .
تبصره – ۳ موسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط ومقررات مربوط به موسسات غيرتجاري خواهدبود .
ماده – ۲۲ موسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شودو نمي توان عملا فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود ; درغير اين صورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه درخصوص تغيير محل قبلا موافقت هيات مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد .
تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد .
ماده – ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك موسسه مي باشند ; ايجاد شعب ، موسسات فرعي ممنوع ، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود .
ماده – ۲۴ وظايف و تكاليف و مسووليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكارشناسان رسمي مقرر است .
ماده – ۲۵ مشاوران حقوقي موضوع اين آيين نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاورحقوقي و وكيل پايه ۲ محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم « تعزيري مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده » رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غيرمالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق ، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي كنند را دارند .
پس از انقضاي اين مدت واحراز صلاحيت توسط هيات پروانه مشاور به پايه ( ۱ ) ارتقاءمي يابد . دارندگان پروانه پايه ( ۱ ) حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي ، كيفري و غيره را دارند .
تبصره – ۱ اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده ها نمي باشد .
تبصره – ۲ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي ، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهدشوند كه حسب ارجاع هيات و مركز ، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان ، شاكيان واصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند .
تبصره – ۳ آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالامي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده اند بنمايند ; در چنين صورتي حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاي مرتبطبا رشته تخصصي آنان ۲۵% بيش از مبالغ مذكور درماده ۲۶ خواهد بود .
ماده – ۲۶ حق الوكاله مشاورين پايه ۲ حداكثر تا ۴۰% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري وحق الوكاله مشاورين پايه ۱ حداكثر تا ۶۰% آن تعرفه و حق الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه تا ۶۰% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود . ميزان حق المشاوره توسط هيات موضوع ماده ۲ همه ساله تعيين خواهد شد .
ماده – ۲۷ موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است . تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، تنزل درجه ، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طورموقت به مدت ۳ ماه تا۳ سال ولغو يا عدم تمديدپروانه مشاوره حقوقي ياكارشناسي به طور دايم .
تبصره – مرجع اعمال اين تنبيهات پس ازبررسي و كارشناسي واظهارنظر مركز هيات موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه خواهد بود .
ماده – ۲۸ اين آيين نامه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ، مجلس شوراي اسلامي در ۲۸ ماده و ۱۸تبصره تهيه شده و در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .
زير نويس :
(18) به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و زيرنويس آن در اين مجموعه مراجعه شود .