شروع  آزمونهای ۱۹مرحله ای (  آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )


شروع  آزمونهای ۱۹مرحله ای شبیه سازی شده ویژه آمادگی وکالت ۹۵از خرداد ماه با جامعه آماری واقعی و رقابتی جدی و پر شور در موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس(گروه آموزشی حسن زاده)


جهت دانلود برنامه بودجه بندی آزمونها کلیک کنید

https://telegram.me/vakilrahnama1