بررسی دعاوی سه گانه تصرف:

بررسی دعاوی سه گانه تصرف:

۱.رفع تصرف عدوانی ۲.رفع ممانعت از حق ۳.رفع مزاحمت دعاوی رفع تصرف عدوانی: برای طرح این دعوی ۳ رکن لازم است. ۱.سبق تصرف خواهان (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد) ۲.لحوق تصرف خوانده (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد) ۳.عدوانی بودن تصرف خوانده (تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع […]

مراحل و تشریفات اجرا و ثبت طلاق:

مراحل و تشریفات اجرا و ثبت طلاق:

۱⃣ تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی مرد و یا دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق.  ۲⃣ارجاع موضوع جهت صلح و سازش به داوری. ۳⃣ صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه.  ۴⃣ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق ظرف مهلت […]

نکته حقوق جزا (آمادگی آزمون وکالت )

نکته حقوق جزا (آمادگی آزمون وکالت )

نکته۱⃣۲⃣: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. نکته۲⃣۲⃣: مجازات اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و […]

نکته درس اصول فقه ( آمادگی آزمون وکالت )

نکته درس اصول فقه ( آمادگی آزمون وکالت )

نکته درس اصول فقه ( آمادگی آزمون وکالت ) نکته ۱⃣۵⃣: اقسام مخصص: ۱: متصل(جزیی از جمله عام است و خود مستقل نیست.) ۲:منفصل(مخصصی است که درکلام موجود نبوده بلکه در کلامی مستقل موجود باشد.) انواع مخصص متصل:۱:صفت(مقتضی صفتی در بیان مخصص است) ۲:شرط(شرط موجب جدایی مخصص در کلام است)  ۳: استثنای متصل(  ماده‌ی ۱۲۸۷ […]

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت ) نکته۴۱: تبدیل تعهد مستنبط  از قانون مدنی به چهار قسم تقسیم می‌شود: الف.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل موضوع دین باشد. ب. تبدیل تعهد ازطریق تبدیل متعهد (دکترکاتوزیان این نوع ازتبدیل تعهدراهمان عقدضمان می‌دانند.) ج.تبدیل تعهد ازطریق تبدیل مسبب یا منشاء دین د. تبدیل تعهدازطریق تبدیل داین یا متعهد […]

نکته درس آیین دادرسی مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس آیین دادرسی مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس آیین دادرسی مدنی ( آزمون وکالت ) نکته ۴۱: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود. نکته ۴۲: استثنائات قاعده­ فراغ دادرس عبارتند از: اعاده­ دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی. نکته ۴۳: اظهارنامه‌ در بخشی که مربوط به اظهارات اشخاص است، […]

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت )

نکته درس حقوق مدنی ( آزمون وکالت ) یکی از سوالات  آزمون وکالت ۹۴ در درس مدنی  از ماده ذیل طراحی شده بود  ماده ۱۷۹ قانون دریایی – امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات. ‌هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن […]

نکته آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت

نکته آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت

نکته آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت  ✅۴⃣۶⃣نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. ✅۵⃣۶⃣نکته۶۵: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا […]